จากความฝันอันเล็กๆ
ของเหล่าเภสัชกรที่อยากจะมีร้านขายยา
เป็นของตนเองเต็มรูปแบบ

นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พรบ.ยา 2511 จึงเกิดร้านขายยากระจายไปทั่วประเทศ และเพื่อการต่อรองราคายาให้มีราคาถูกลง เภสัชกรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน จึงร่วมแรงร่วมใจกันรวมกลุ่ม โดยใช้ชื่อว่า “เภสัชกรชุมชน” ในสังกัดเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และเริ่มกิจกรรมยายี่ปั้วเพื่อบริการแก่สมาชิกของกลุ่มในราคาที่ถูกลง ด้วยความเชื่อมั่นในอุดมการณ์เดียวกันและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ยาที่ต้องการยาที่มีคุณภาพและราคาถูก กลุ่มเภสัชกรชุมชน จึงได้ก่อตั้งบริษัทผลิตยาเองร่วมกัน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 140 ล้านบาท และเป็นบริษัทยารายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่เป็น บริษัทมหาชน โดยที่ไม่มีใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะผูกขาดอำนาจในการบริหาร


บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการตลาดร้านยาที่มีเภสัชกรเป็นเจ้าของ โดยผลิต และจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล ให้กับร้านยาของเภสัชชุมชน โรงพยาบาล และองค์การเภสัชกรรม ในราคายุติธรรม โดยมีตราสินค้า (Brand) ของตนเอง ปัจจุบันบริษัทมียาออกสู่ตลาดมากกว่า 100 รายการ และยังมียาที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาอีกเป็นจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตยาใหม่ออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 30 รายการต่อปี รวมทั้งจะขยายประเภทของการผลิตภัณฑ์จากยาแผนปัจจุบันไปสู่ผลิตภัณฑ์เวชสำอางด้วย

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตยาให้กับองค์กรที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก โดยมีนโยบายหลักที่สำคัญ คือ การผลิตยา “ยาดี คุณภาพมาตรฐาน” บริษัทจึงให้ความสำคัญในการเลือกสรรแหล่่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เข้มงวดทุกกระบวนการผลิต

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรวิชาชีพ ที่มุ่งมั่นผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์แก่เภสัชกรทุกสาขา
เป้าหมายทางธุรกิจ
1. เภสัชกรทุกสาขาได้รับการสนับสนุนและการส่งมอบเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
2. สร้างกำไรให้องค์กร
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนายาใหม่
นโยบายคุณภาพ
1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้บรรลุผลผลิตที่ได้มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างคุณภาพของบุคลากร โดยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในทุก ๆ ด้าน
3. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในด้านคุณภาพ ราคา บริการ และผลิตภัณฑ์ใหม่
วัตถุประสงค์คุณภาพ
เพื่อให้นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) บรรลุผลสำเร็จ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพไว้เป็น 3 มุมมองดังนี้

1. มุมมองด้านลูกค้า มีตัวชี้วัดคือความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) และลดข้อร้องเรียน (Complaints) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาด , บัญชี, ผลิต , ประกันคุณภาพ , วิจัยและพัฒนา , QMR และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง(RD) โดยการออกแบบสอบถาม แล้วสรุปโดยแยกประเด็น เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงต่อไป
2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน มีตัวชี้วัดจาก Quality Objective ของแต่ละหน่วยงาน ให้มีการรายงาน และชี้แจงรายงาน และชี้แจงความคืบหน้าทุกเดือน ในการประชุม Steering Committee เพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้ได้ตามเป้าหมายที่วางได้
3. มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มีตัวชี้วัด คือผลการสื่อสารภายใน, ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของพนักงาน การวัดประสิทธิผลขององค์กรในทุกหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินการ เพื่อนำเข้าทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
GMP & ISO
ISO1 ISO2