เราได้มีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินการธุรกิจไว้อย่างชัดเจน คือ ต้องการให้บริษัทฯ ผลิตเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค โดยเน้นตั้งแต่การเลือกสรรแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดรัดกุมตามหลักวิชาการ
<h6>ภก.ภาษิต ยศวัฒน</h6>

ภก.ภาษิต ยศวัฒน

ประธานกรรมการ

<h6>ภก.ดร.ประศาสน์ เจริญพานิช</h6>

ภก.ดร.ประศาสน์ เจริญพานิช

ที่ปรึกษากรรมการ

<h6>ภก.บุญทอง คำทองวิจิตร</h6>

ภก.บุญทอง คำทองวิจิตร

ที่ปรึกษากรรมการ

<h6>ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน</h6>

ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน

ที่ปรึกษากรรมการ


<h6>ภก.นิกร คุปรัตน์</h6>

ภก.นิกร คุปรัตน์

รองประธานกรรมการ

<h6>ภก.ประสิทธิ์ พนาพิศาล</h6>

ภก.ประสิทธิ์ พนาพิศาล

รองประธานกรรมการ

<h6>ภก.ดร.พล.ต.สุนันท์ โรจนวิภาต</h6>

ภก.ดร.พล.ต.สุนันท์ โรจนวิภาต

กรรมการ


<h6>ภก.คทา บัณฑิตานุกูล</h6>

ภก.คทา บัณฑิตานุกูล

กรรมการ

<h6>ภก.บุญนะ บุญประกอบ</h6>

ภก.บุญนะ บุญประกอบ

กรรมการ

<h6>ภก.เรืองเดช ใจดี</h6>

ภก.เรืองเดช ใจดี

กรรมการ

<h6>ภก.สุรชัย เรืองสุขศิลป์</h6>

ภก.สุรชัย เรืองสุขศิลป์

กรรมการ

<h6>ภก.สุชน พัฒนปรีชากุล</h6>

ภก.สุชน พัฒนปรีชากุล

กรรมการ

<h6>ภก.สิงห์ พฤกษเศรษฐ</h6>

ภก.สิงห์ พฤกษเศรษฐ

กรรมการ

<h6>ภญ.บุปผา รอดเสียงล้ำ</h6>

ภญ.บุปผา รอดเสียงล้ำ

กรรมการ

<h6>คุณรัตน์ ตันวานิช</h6>

คุณรัตน์ ตันวานิช

กรรมการ

<h6>คุณวัชรพล  โชติยะปุตตะ</h6>

คุณวัชรพล โชติยะปุตตะ

กรรมการ

<h6>คุณวัชราภรณ์ โพธิสรณ์</h6>

คุณวัชราภรณ์ โพธิสรณ์

กรรมการ

<h6>นายวันชัย ธีระจรรยาภรณ์</h6>

นายวันชัย ธีระจรรยาภรณ์

กรรมการ