Welcome to CHUMCHON

เราไม่เคยหยุดที่จะสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพที่สุดออกไปสู่ตลาด สู่เภสัชกร สู่ผู้คนในสังคม

Marketing

มีการนำระบบบริหารสัมพันธ์ลูกค้าร่วมกับการสำรวจข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการกำหนดและวิเคราะห์ถึงความต้องการของตลาด โดยการพัฒนาโปรแกรมตลาดเชิงรุกอันประกอบไปด้วย
 • 1
  การวางแผนผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 2
  โครงสร้างราคาที่เป็นธรรม
 • 3
  ระบบการจัดจำหน่ายคุณภาพ
 • 4
  กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดที่โดนใจลูกค้า