Marketing

มีการนำระบบบริหารสัมพันธ์ลูกค้าร่วมกับการสำรวจข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการกำหนดและวิเคราะห์ถึงความต้องการของตลาด โดยการพัฒนาโปรแกรมตลาดเชิงรุกอันประกอบไปด้วย
 • 1
  การวางแผนผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 2
  โครงสร้างราคาที่เป็นธรรม
 • 3
  ระบบการจัดจำหน่ายคุณภาพ
 • 4
  กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดที่โดนใจลูกค้า