special_pic
8 January 2015

กิจกรรมภายในบริษัทฯ

8 January 2015,
 0

กิจกรรมภายในบริษัทฯ


news5
5 January 2015

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

5 January 2015,
 0

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของเพื่อตอบแทนสังคมให้กับน้องๆ ตามโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน


news4
5 January 2015

กิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกค้า

5 January 2015,
 0

เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทัวร์พาลูกค้าไปท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสวนผึ้ง