ยึดถือนโยบายการผลิตที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน และบริษัทฯ ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครบทุกหมวดยาที่ผลิตภายใต้การควบคุมดูแลการผลิตทุกขั้นตอนโดยเภสัชกรและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต ตลอดจนกระทั่งการเลือกใช้เครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตยา

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด
ปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา
เพื่อให้การทำงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องด้วยดี
และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
สู่ประชาชน

นอกจากนี้มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่ใช้ในการผลิตยาเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่มีการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักรและระบบอากาศ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทำงานและพัฒนาจะต้องก้าวไปพร้อมกัน จึงมีการปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยดีและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ประชาชน