บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพจึงปรับปรุงมาตรฐานโรงงานจนสามารถผ่านเกณฑ์ PIC/S GMP เมื่อปี 2559 นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังเคร่งครัดกับระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) จนได้รับการรับรอง ISO 9001 ทั้งระบบจาก MASCI ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในปี 2545 และพัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมาจนเป็น ISO 9001:2015 ซึ่งเป็น version ล่าสุดในปัจจุบัน
บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในทุกขั้นตอนการผลิต โดยเภสัชกรที่มีความชำนาญงาน มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยละมีความแม่นยำ มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ยาระหว่างกระบวนการผลิตและก่อนปล่อยยาออกสู่ท้องตลาด หลังจากนั้นยังมีการติดตามคุณภาพของยารุ่นที่มีการวางตลาดแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายได้มาตรฐานตลอดอายุยา