บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งระบบจาก MASCI เมื่อปี 2545 นอกจากนั้นยังเป็นบริษัทยารายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ทั้งระบบ

บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของยาที่ผลิตเป็นอันดับแรก จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งระบบจาก MASCI เมื่อปี 2545 นอกจากนั้นยังเป็นบริษัทยารายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ทั้งระบบ
บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในทุกขั้นตอนการผลิต โดยเภสัชกรที่มีความชำนาญงาน มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยละมีความแม่นยำ มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ยาระหว่างกระบวนการผลิตและก่อนปล่อยยาออกสู่ท้องตลาด หลังจากนั้นยังมีการติดตามคุณภาพของยารุ่นที่มีการวางตลาดแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายได้มาตรฐานตลอดอายุยา