จากความฝันอันเล็กๆ ของเหล่าเภสัชกรที่อยากจะมีร้านขายยาเป็นของตนเองเต็มรูปแบบ

นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พรบ.ยา 2511 จึงเกิดร้านขายยากระจายไปทั่วประเทศ และเพื่อการต่อรองราคายาให้มีราคาถูกลง เภสัชกรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน จึงร่วมแรงร่วมใจกันรวมกลุ่ม โดยใช้ชื่อว่า “เภสัชกรชุมชน” ในสังกัดเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และเริ่มกิจกรรมยายี่ปั้วเพื่อบริการแก่สมาชิกของกลุ่มในราคาที่ถูกลง ด้วยความเชื่อมั่นในอุดมการณ์เดียวกันและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ยาที่ต้องการยาที่มีคุณภาพและราคาถูก กลุ่มเภสัชกรชุมชน จึงได้ก่อตั้งบริษัทผลิตยาเองร่วมกัน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 140 ล้านบาท และเป็นบริษัทยารายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่เป็น บริษัทมหาชน โดยที่ไม่มีใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะผูกขาดอำนาจในการบริหาร


บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการตลาดร้านยาที่มีเภสัชกรเป็นเจ้าของ โดยผลิต และจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล ให้กับร้านยาของเภสัชชุมชน โรงพยาบาล และองค์การเภสัชกรรม ในราคายุติธรรม โดยมีตราสินค้า (Brand) ของตนเอง ปัจจุบันบริษัทมียาออกสู่ตลาดมากกว่า 100 รายการ และยังมียาที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาอีกเป็นจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตยาใหม่ออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 30 รายการต่อปี รวมทั้งจะขยายประเภทของการผลิตภัณฑ์จากยาแผนปัจจุบันไปสู่ผลิตภัณฑ์เวชสำอางด้วย

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตยาให้กับองค์กรที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก โดยมีนโยบายหลักที่สำคัญ คือ การผลิตยา “ยาดี คุณภาพมาตรฐาน” บริษัทจึงให้ความสำคัญในการเลือกสรรแหล่่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เข้มงวดทุกกระบวนการผลิต

Vision
We are a leader of drug store whose ownerships are in the hands of pharmacists. We manufacture and distribute through our own outlets with sell high quality at a fair price.
Business Objectives
1. Producing good quality products
2. Generating profit for organization/br> 3. Enhancing human resource efficiency
Quality Policies
1. To improve our Quality Management System to achieve the international standard.
2. To improve manpower quality by improve their potential in every aspect.
3. To continuously improve work process to meet customer satisfaction in product quality, service quality and new product demand.
Quality Objectives
1. Customer aspect
We try to reach customer needs through the customer satisfaction survey, to be done by marketing department. In our organization, every department is involved in the customer needs and customer complaints to reach the customer satisfaction.
2. Internal process aspect
Every month a steering committee is organized to discuss and solve all the routine problems occurred during the working process moreover we aim to implement changes to our working process according to the conclusion from every fraction of our workforce.
3. Learning and improving aspect
We realize that shared vision from our staff are very important, so we implement learning organization and let our staff learn from each other and make continuous improving process to meet the best quality. The indicator of this aspect is measured by internal communication record in management review.
GMP & ISO
ISO1 ISO2 ISO3 ISO4 ISO5 ISO5