บริษัท ชุมชมเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) มิได้มุ่งเน้นเพียงแต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาด้วย เนื่องมาจากว่าเป้าหมายของบริษัทฯ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพและความคงตัวที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแผนกวิจัยและพัฒนาจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของตำรับยารูปแบบของแข็ง ของเหลวและกึ่งแข็ง

บริษัทฯ ได้จัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการตั้งตำรับยาทุกตำรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความไวต่อสภาวะแวดล้อม ทางบริษัทฯ จึงได้จัดสร้างห้องที่ควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้น ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ได้จัดสรรอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการตั้งตำรับในขนาดทดลองและมีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีอย่างเพียงพอ ดังนั้นแผนกวิจัยและพัฒนาจึงมีความพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้