ทีมขายและการตลาดสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา

มีการนำระบบบริหารสัมพันธ์ลูกค้าร่วมกับการสำรวจข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการกำหนดและวิเคราะห์ถึงความต้องการของตลาด โดยการพัฒนาโปรแกรมตลาดเชิงรุกอันประกอบไปด้วย

การวางแผนผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างราคาที่เป็นธรรม

ระบบการจัดจำหน่ายคุณภาพ

กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดที่โดนใจลูกค้า

เพื่อให้รองรับกีบกลุ่มเป้าหมายของการติดต่อกับธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน, ร้านขายยาและคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการนำเสนอข้อมูลยาอย่างเชี่ยวชาญซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกอบรมทักษะการขายรวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้ทีมขายและการตลาดสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา